Evangelisasie

Die GK Wonderboompoort (GKWBP) is geroepe daartoe om getrou te wees aan die opdrag van Christus aan die kerk nl. “… en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.” (Hand. 1:8) en ook aktief mee te help daartoe dat die evangelie verkondig word aan alle nasies en tale “Want daar ‘is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep. Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie?” (Rom. 10; 12-15).

Die werk van sending en evangelisasie resorteer onder die Evangeliseringskommissie van die Kerkraad. Die werk behels die koördinering van alle sending-en evangelisasieaksies van die gemeente binne sowel as buite die grense van die gemeente.

Die gemeente neem deel aan die volgende aksies onder toesig van die Kerkraad:

Sending-en evangelisasie onder Tshwanasprekendes te Maubane, ‘n wyk van die GK Ramotse (geleë noord van Hamanskraal en Temba). Die evangelisasie en Woordverkondiging geskied onder leiding van Ds. Oupa Nkoane die predikant van die GK Ramotse. Die GK WPT dra by tot die versorging van Ds. Nkoane dmv. ‘n samewerkingsooreenkoms met die Gereformeerde Kerke van Rietvallei, Nylstroom, Waterberg, Naboomspruit en Warmbad. Ouderling Frits van Tonder is die sameroeper van die Evangeliserinskommissie.

Koningskindersaksie, Jesus het self die kindertjies na Hom geroep en hulle geseën (Matt. 19: 13-15). Ons moet ook sorg dra dat hulle nie verwaarloos en verhinder word om die Woord te hoor nie. Die aksie behels evangelisering van laerskooljeug in die Pretoria-Noord gebied, Evangelisasie word gedoen dmv. Bybelstudie, Katkisasie, Erediensbywoning, Speletjiesaande en ‘n jaarlikse kamp. Die aksie geskied onder leiding van groepleiers. Vir die jaarlikse kamp word kinders en groepleiers van ander Gereformeerde kerke ook betrek. Diaken Jaco Pretorius neem die leiding waar by die GKWBP.

Huis Gracia-aksie. Daar is onlangs begin om aan ongeveer 50 hoérskoolki’nders van Huis Gracia katkisasie aan te bied op Sondagaande voor die eredienste. Die kinders woon dan ook die eredienste by. Ouderling Willie vd Walt neem die leiding waar.

Evangelisasietoerusting. Die GKWBP het onlangs begin met die aanbied van die Getroue Getuie kursus om lidmate toe te rus vir die taak van evangelisasie. Die kursus word aangebied onder leiding van diaken Pieter Bos.

Sending en evangelisasie buite die grense van die RSA in Afrika. Verkeie uitreike het in die verlede al plaasgevind na lande soos Malawië, Zimbabwe en Mosambiek. Daar word ook geldelike hulp verskaf vir sending en ander projekte. Diaken Pieter Bos is die kontakpersoon vir hierdie aksies.

Sendingkantoor vir die Deputate vir Sending van die GKSA. Die kantoor is gevestig by die GKWBP en word beman deur suster Retha Bos. Die werk behels die versameling van inligting en instandhouding van ‘n databasis van alle sending-en evangelisasieaksies van die GKSA.

Tronkbediening (Cross Roads Prison Ministries). Verkeie lidmate neem deel aan die program om gevangenes te evangeliseer. Die werk behels die nagaan en merk van Bybelkennisvraestelle aan gevangenes uitgereik. Broeder Arie vd Kruk van die GK Derdepoort kan gekontak word,

Ander aksies: Die GKWBP is altyd bereid om aanbiedings van ander evangelisasieaksies te steun. Aksies soos die van FEBA Radio bediening en die van TOPIA (Training of Pastors in Africa) wat in die loop van die jaar aangebied sal word.

Advertisements