NGB 1 : God is volkome wys : Ps. 139, Rom. 16v27

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus,

Ons staan die laaste paar weke stil by die deugde/eienskappe van God.  Ons het nou al verskeie behandel: God is Enig, Enkelvoudig, Geestelik, Ewig,  Onbegryplik, Onsienlik, Onveranderlik, Oneindig, Almagtig.  Vanaand wil ons DV stilstaan by die Wysheid van God.  Hy is volkome wys. 

 1. God ken die einddoel van die Skepping en die weg na die einddoel
 2. God ken die doel van my lewe en die weg na die doel van my lewe
 3. God se wysheid is te hoog vir my verstand
 4. God se wysheid lei my tot aanbidding
 5. God se wysheid is (slegs) gedeeltelik geopenbaar
 6. God se wysheid is dwaasheid in die oë van die wêreld
 7. God is die Bron van wysheid in my lewe
 8. In Jesus Christus is al die skatte van wysheid en kennis verborge

God se wysheid beteken dat Hy die doel ken – om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. 

Gemeente, waarna verwys die wysheid van God?

Wel, dit het daarmee te make dat God die regte goeie einddoel van die skepping ken.

En hierdie einddoel van alle dinge, openbaar Hy aan ons – Ef 1:7-10:

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig — God weet hoe om die doel te bereik

Maar, God se wysheid beteken nie alleen dat Hy weet wat die goeie en volmaakte doel van die skepping is nie, dit beteken ook dat Hy in sy Wysheid weet hoe om daarby uit te kom!

God bestuur alle dinge in sy Raad op so ’n wyse dat die dag sal aanbreek wanneer alle dinge onder een Hoof in Christus verenig sal wees!  Ef. 1:10 sê (soos hierbo):

… om die volheid van die tye te reël, met die doel om…

Hy reël die opeenvolging van gebeure – op so ’n wyse dat die skepping sy einddoel sal bereik!

En hierin kan niks of niemand Hom keer nie.

God se wysheid beteken dat Hy die doel van my lewe ken

Maar God se wysheid beteken nie net dat Hy die doel met die skepping ken nie.  Hy ken ook die regte doel van my lewe tot sy eer!  Hy weet waar ek nou is, en Hy weet waar ek moet wees!  En hierdie doel met iemand se lewe – gee Hy vir al sy kinders! Wat beteken God het ’n doel met jou en my lewe!

God se wysheid beteken dat Hy die regte weg ken na my doel

Maar God se wysheid beteken nie alleen dat Hy die regte doel vir my lewe ken nie, dit beteken ook dat Hy die regte weg na die doel wat Hy vir my bedink, ken!

Iets hiervan het ons vanoggend in Ps. 23 gehad:

Ps. 23:3 Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

En hierdie doel met my lewe, is iets wat Hy nie in dag een aan my ten volle in elke detail openbaar nie.  Hy openbaar dit gaandeweg aan my.  Want God is in sy Wysheid ook goed en barmhartig.

Want dit is vir my goed dat ek nie presies van dag een af alles weet nie.

As ek die doel wat God vir my in gedagte gehad het, geken het (bv. dat ek ’n godvresende weduwee moet wees wat die gemeenskap uitsonderlik dien);

En die weg waarlangs God my by die doel wil uitbring (bv. dat ek vir jare ’n kankergeteisterde man moet bystaan en versorg);

Dan sou ek maklik kon dink dat so ’n program vir my lewe sleg is!  Dan sou ek dalk nooit eers met die man getrou het nie!

Maar as ek nou vandag bely – God is volkome wys – dan sê ek daarmee dat Hy weet wat vir my goed is.  En dat ek my hele lewe – die doel met my lewe – die weg na daardie doel – geheel en al aan die alleenwyse God kan toevertrou.  Ek plaas dit in sy hande.  Hy is volkome wys!

En ek bely ook daarmee, dat God nooit ’n fout maak nie.  Hy is alwys.

God se wysheid is te hoog vir my verstand

Maar wanneer ek bely God is volkome wys, dan bely ek ook daarmee dat Sy wysheid te hoog is vir my verstand.

Jes. 55:8  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.

Jes. 55:9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

Gods wysheid lei my tot aanbidding en bewondering

Maar God se volkome wysheid, is lei my ook tot aanbidding en bewondering.  Wanneer ek met God se wysheid gekonfronteer word, dan aanbid ek!

Paulus, nadat hy breedvoerig gehandel het oor die uitverkiesing, aanbid die wysheid van God in Rom. 11:33-36:

o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Maar ook wanneer ons te make het met swaarkry en lyding in ons lewens – wanneer ons gekonfronteer word met dinge wat ek nie verstaan nie – dan bely ek steeds dat God volkome wys is. En ook dan lei sy wysheid my tot aanbidding:

Job ontvang nuus van die een reuse verlies na die ander:

 • Beeste en esels geroof – diensknegte vermoor (terwyl die boodskapper nog praat)
 • Kleinvee is met vuur verbrand – en die diensknegte wat hulle opgepas het (terwyl)
 • Kamele geroof en die diensknegte vermoor (terwyl)
 • Sy seuns en dogters – die wind het die huis op hulle omgegooi – almal gesterf!

Lees ons Job 1:20-21:

Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Job, het by die verneem van die nuus in aanbidding neergeval.  As ons bely God is volkome wys, dan aanbid ons by die verneem ook van slegte nuus!

Sien, want God maak nooit ’n fout nie.  Ook nie met hierdie slegte nuus wat ek ontvang het nie!

God maak sy Wysheid gedeeltelik aan ons bekend

Nou gemeente, as dit gaan oor God se wysheid, is dit belangrik om te onthou dat God nie al sy wysheid aan ons bekendmaak nie.  Sy wysheid is verborge.  Wat ons van sy Wysheid ken en kan ken, is alleen wat Hy (in Sy wysheid) aan ons openbaar/bekendmaak.

Sien, as ek bely Gód is volkome wys, dan bely ek daarmee dat ék nie volkome wys is nie.  En begin verstaan dat ek nie alles nou sal of moet verstaan nie. En berus ek ook daarby. Want Hy openbaar nie sy volle plan nou aan my nie.

En leer ek om nie te gaan delf in dinge, wat God eenvoudig nie aan ons bekend maak nie.

Moses sê in Deut. 29:29 deur die Heilige Gees hierdie wyse woorde:

Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

Die verborge dinge is vir God, gemeente!  En wanneer ek probeer verstaan wat nie geopenbaar is nie, dan kry ek seer.

Totius praat in een van sy gedigte getiteld Die Godsbesluit van die skoonheid van God se Raad.  En dan dink Totius aan ’n Wag-’n-Bietjie bos.  Dit blink van ver af – dit lyk mooi en goed.  Maar sodra ek in die bos gaan krap, dan kry ek seer!

Bo al u donker bome, o Heer,
groei my ’n enk’le reusboom uit
dit is die wag-’n-bietjie-bos
van u besluit.
Van ver so skoon, so groen, so blink…
maar hoe verward
wanneer ek dieper kyk en dink
as wat ’n sondaar pas.
En steek ek dan my hande uit
na u besluit,
dan gryp ek in die dorings vas.

Sien, God ken my en jou gedagtes deur en deur!  Elke greintjie daarvan.

Maar ons ken nie al God se gedagtes nie!  Ons ken alleen wat Hy openbaar!

En gebeur dit, dan ons gaan krap in dinge wat nie geopenbaar is nie, maar die geopenbaarde dinge (wat ons in die Woord het), dit slaan ons oor en lees ons nie!  

God weet alles

Natuurlik sê ons ook met ons belydenis dat God volkome wys is, dat Hy alles weet.  Daar is niks vir Hom bedek nie!

1 Kor. 2:10 want die Gees van God ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God!

Ps. 139:1 (berymd) Daar’s niks voor U bedek o Heer! U skou uit eewge dieptes neer!

God weet alles!  God weet wie dit is wat my te na kom, wie dit is wat my indoen.  Hy weet wie ek indoen. Hy ken jou en my motiewe. God weet alles!  

Gods wysheid is dwaasheid in die oë van die wêreld

Die Bybel leer ons verder van God se wysheid, dat dit dwaasheid in die oë van die wêreld is!

1 Kor. 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons sien ook iets hiervan in die Saligsprekinge:  Dit wat by God wysheid is, is dwaasheid by die wêreld!

 • Salig is die wat arm van gees is (die wêreld noem die rykes gelukkig!)
 • Salig is die sagmoediges (die wêreld beskou mense wat hulleself laat geld, as gelukkig!)
 • Salig is die wat ly (die wêreld kan hierdie een nie verstaan nie!) Maar deur die Heilige Gees kan jy en ek getrou wees aan die opdrag van Jak. 1:3 ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge val…

God is die bron van wysheid

As ons bely God is volkome wys, dan erken en bely ons Hom ook as die Bron van wysheid!  Die kerkvader Augustinus het gesê:

Deur die weg van die geloof word ons gely tot die geheimvertrek van die Koning, waarin al die skatte van die wysheid en kennis verborge is…

Ja, ons belydenis dat God volkome wys is, dat Hy die Bron van wysheid is, bring ons op ons knieë!  Dit dwing my tot gebed! Jakobus sê in 1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Het jy wysheid nodig? Vra God! Bid dat die Koning jou sal lei na Sy geheimvertrek waarin al die skatte van die wysheid en kennis verborge is!

Ten slotte,

In Christus is al die skatte van wysheid en kennis verborge

Paulus skryf vir die gemeente in Kolosse dat hulle vertroos mag word deur die wysheid van God – en leer hulle ook waar die wysheid te vinde is en die duidelikste skyn – Kol 2:1-3:

Want ek wil hê dat julle moet weet wat ʼn groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicéa is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.

 Jy kan nie wysheid bekom, sonder die Here Jesus nie!

God se wysheid blink uit die feit dat die Satan meewerk in sy eie vernietiging: Christus se gevangeneming wel by wyse van Satan wat in Judas invaar – maar deur die bepaalde raad en voorkennis van God

Hand 2:23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring;

In Christus word die wysheid van God bekendgemaak – en die engele is begerig om dit in te sien!

1 Pet 1:12  Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is — dinge waarin die engele begerig is om in te sien.

In ons Here Jesus Christus, deur sy verlossingswerk word dinge aan ons geopenbaar waarin selfs die engele begerig is om in te sien.  God maak sy wysheid aan ons bekend in Jesus Christus!

Leer God se wysheid ken in Jesus Christus 

Amen

Advertisements
This entry was posted in Ds Pieter le Roux, NGB, Preke and tagged . Bookmark the permalink.

Kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s