Deugde van God: Hy is Onveranderlik, Oneindig – Ps. 139/NGB 1

Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus,

Artikel 1 van die NGB handel oor die eienskappe, of beter gesê, die deugde van God. In die artikel is daar ’n hele lys deugde gelys, nl. God is Enig, enkelvoudig, geestelik, ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed.

Natuurlik is hierdie lys van die deugde van God nie volledig nie: Ons lees in die Bybel van baie ander deugde van God wat nie spesifiek hier genoem word nie. Ons het reeds in vorige preke die eerste ses behandel, nl.

God is Enig, Enkelvoudig, geestelik, Ewig, onbegryplik en Onsienlik.

Vanaand wil ons DV die volgende twee behandel:

i. God is Onveranderlik

ii. God is Oneindig

1. God is Onveranderlik

Die eerste is: God is Onveranderlik. Dit beteken dat Hy nie verander nie. Hy is dieselfde. Die Skrif is vol hiervan:

· Num 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ʼn mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

Ja, dis Wie Hy is: Hy verander nie sy Raad na willekeur nie, of na gelang van veranderde omstandighede of onder druk nie.

Wat Hy sê Hy doen, dit dóén Hy!

Samuel sê na Saul se ongehoorsaamheid in die stryd teen die Amalekiete:

· 1Sa 15:29 En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.

Die Roem van Israelverander nie van besluit soos ’n mens nie, Hy verander nie van bui op lukrake wyse soos die mens nie.

Hoor wat sê die Psalmdigter in Ps. 102:

· Ps. 102:25 (102:26) In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande.

Húlle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal sal soos ʼn kleed verslyt; U verwissel hulle soos ʼn kledingstuk, en hulle verdwyn.

Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.

Hy sê: die hemele en die aarde sal vergaan, hulle sal soos ’n kledingstuk verslyt en verdwyn – maar die Here bly dieselfde – tot in ewigheid!

Natuurlik ook die bekende Jak. 1:17

Jas 1:17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Die Bybel praat van die Here as konstant en bestendig.

God is nie koud en emosieloos nie

Wanneer die Bybel ons leer dat God onveranderlik is, beteken dit nie dat Hy ongevoelig of koud is nie. Die Here Jesus het emosie getoon (Joh 11:33-35):

Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword in sy gees en Hom ontstel en gesê: Waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir Hom: Here, kom kyk. Jesus het geween.

Moses se gebed

Kom ons dink ook oor die gebeure by Kades Barnea. Nadat Israel gesondig het by Kades Barnea, nadat die volk Israel eerder vir die tien verspieders (spioene) geluister het as vir die 2, lees ons van ’n gesprek tussen God en Moses, wat so klink (Num 14:12-20):

Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei; en Ek sal jou (Moses) ʼn groter en sterker nasie maak as hulle. Toe het Moses aan die HERE gesê: Maar die Egiptenaars het gehoor dat U deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het en dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat U, HERE, in die midde van hierdie volk is; dat U, HERE, duidelik waarneembaar verskyn; dat u wolk oor hulle staan en U in ʼn wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in ʼn vuurkolom by nag. As U nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande U gehoor het, spreek en sê: Omdat die HERE hierdie volk nie kon inbring in die land wat Hy hulle met ʼn eed beloof het nie, het Hy hulle in die woestyn omgebring. Laat dan nou tog die krag van die HERE groot word, soos U gespreek het deur te sê: Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het.

En hoor die antwoord van die Here:

Num 14:20 Toe sê die HERE: Ek vergewe, volgens jou woord.

Nou, wat het ons hier? Ons het pas gehoor dat God onveranderlik is. En dat Hy doen wat Hy sê. En nou, wat sien ons hier? Op Moses se gebed bring Hy nie die volk om soos Hy gesê nie!

i) Die krag van gebed

Wel eerstens – sien raak wat die krag van gebed is.

Jak. 5:16b Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag.

Dat die Almagtige God vir Moses sê: Ek vergewe volgens jou woord!

En dit was nie ’n leë dreigement nie (as Hy sê Hy gaan die volk ombring nie). En tog, op Moses se gebed, dan doen Hy dit nie, dan bring Hy die volk nie om nie.

En ons moet goed verstaan: Moses was maar ’n mens soos jy en ek.

Vanoggend se teksgedeelte het ons ook van Elia se gebede gelees (ek haal aan) Jak. 5v17-18:

Elía was ʼn mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie; en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.

So dis die eerste ding. Die krag van gebed deur ’n mens soos jy en ek.

ii) Die gebede van die gelowiges is deel van God se Onveranderlike Raad

Maar tweedens – die feit dat die Here ag slaan op ons gebede, beteken nie dat Hy nou veranderlik is nie.

Nee, want sien – Moses se gebed is van die grondlegging van die aarde af deel van God se ewige Raad.

God voer sy Raad in sy Voorsienigheid uit en niks keer Hom nie. Maar deur sy genade het Hy Moses en Elia en mense soos ons se gebede ingesluit in sy Raad. En so is Sy Raad onveranderlik.

Moses se gebed het nie die Here onkant gevang nie. Daardie gebed was deel van sy onveranderlike en ewige raad.

En hier kan ons net sy Naam besing.

Troos – dieselfde God wat Dawid vergewe het, is Hy wat my vergewe

In ons belydenis dat God Onveranderlik is, is daar onmeetbare troos. Want, Wie is my God? Wel, in Jesus Christus is dit dieselfde God as

Abraham,

As Moses,

As Dawid.

Ja, hulle God is in en deur Jesus Christus ook mý God.

En wat die Bybel ons leer oor die deugde (eienskappe) van God in die lewe van bv. Dawid, is vandag nog waar van Hom. Want Hy is onveranderlik!

Toe Dawid bv. gevlug het vir Absalom het hy uitgeroep (in Psalm 3):

o HERE, hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op. Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.

En tog roep Dawid in die volgende vers uit:

Ps. 3:3 (3:4) Maar U, HERE, is ʼn skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.

Dawid het geweet dat die Here hom sal beskerm, want God se Seun sou sy lewe aflê vir hom.

En God het nie verander nie – so ons kan ook in ons diepste nood tot die Here roep – en getroos wees met die wete dat Hy ’n skild is vir ons!

En al is daar reuse verskille tussen my lewensomstandighede en Dawid s’n – ons deel dieselfde God!

God is Dawid (en my) skild in die stryd teen die Satan

Dawid se eintlike vyand, was die Satan – en teenoor die magtige Satan het Dawid maar net een verdediging: Die Here is my Skild.

Jou en my vyand is ook die Satan. En teen daardie vyand het ons ook maar alleen een verdediging: die Here is my skild. Hy is my skuilplek.

En net soos Dawid in Ps. 3, kan ons ook uitroep:

o HERE, hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op. Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.

En dan die antwoord:

Maar U, HERE, is ʼn skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.

God se Onveranderlikheid is vir ons tot troos!

2. God is Oneindig

Tweedens dan vanaand – God se Oneindigheid. Goed, so dit het te make met die feit dat God geen perke het nie. Geen grense in daardie sin nie.

So, ons het reeds gehandel oor sy perkeloosheid ten opsigte van tyd, toe ons verlede week oor sy Ewigheid gehandel het. Daar is nie ’n tyd wat Hy nie was nie, en daar is ook nie ’n tyd wat Hy nie sal wees nie. Hy is Oneindig, Hy is Ewig. So dit het ons reeds oor gehandel.

So vanaand wil ons handel oor sy perkeloosheid ten opsigte van plek en ruimte. God se alomteenwoordigheid.

Toe Salomo die tempel op die Sionsberg in Jerusalem gewy het aan die Here, het hy uitgeroep:

· 1Ki 8:27 Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!

Of, soos in Jer. 23:

· Jer. 23:24 Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die HERE.

Ons Skrifgedeelte vanaand handel ook oor die Oneindigheid van God – sy Alomteenwoordigheid:

· Ps.139:5 -10 U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.

Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?

Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,

ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

Daar is geen plek in die ganse skepping waar die Here nie is nie.

En oral waar Hy is, is Hy ook in beheer.

God is oral teenwoordig, maar nie oral op dieselfde wyse nie

Belangrik, as ons bely dat God oral teenwoordig is, sê ons nie daarmee dat Hy oral op dieselfde wyse teenwoordig nie.

· Sy teenwoordigheid in die hemel met die engele is anders as sy teenwoordigheid op aarde.

· Sy teenwoordigheid by die gelowige is anders as sy teenwoordigheid by die ongelowige.

o Die gelowiges beleef sy reddende genade, terwyl die ongelowiges dit nie beleef nie.

· En natuurlik verskil sy teenwoordigheid in die hel van Sy teenwoordigheid in die hemel.

o Want in die hel openbaar God die volheid van sy toorn (woede) vanweë die sonde. Vandaar die verskrikking van die hel!

· Maar, eendag, met die wederkoms van Jesus Christus, sal Sy teenwoordigheid op die aarde, dieselfde wees as sy teenwoordigheid in die hemel – dit is in die volheid van sy heerlikheid – as Hy alles in almal sal wees.

Troos van ons belydenis oor die Oneindigheid van God

Ook ons belydenis oor die Oneindigheid van God hou vir ons onuitspreeklike troos in. Want, dit beteken dat daar nêrens is waar God nie met my is nie.

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my…

Onthou dit gerus volgende keer as

· jy op ’n plek jouself bevind waar jy onveilig voel: Die Here is met my…

· Onthou dit volgende keer as jy ’n moeilike tyd beleef, in jou lewe in jou huis, werk, huwelik, gesin – daar is geen grense aan God se teenwoordigheid nie. Hy is Oneindig. Hy is altyd by jou.

Jesus is deur God verlaat – sodat ek nooit deur God verlaat hoef te word nie

Broer en suster, en hierdie teenwoordigheid van God in my en jou lewe, waar God nie in sy toorn nie, maar in sy liefde, sy barmhartigheid by my is, waar sy vriendelike Vaderoë op my gerig is – het ek te danke aan sy Seun Jesus Christus.

Want sien, daar was ’n tyd wat die Seun van God uitgeroep het: My God, my God, waarom het U my verlaat?

Aan die kruis op Golgota.

Toe het die Vader Hom verlaat. Dit beteken nie Sy Vader was glad nie daar teenwoordig nie – maar Hy was nie meer teenwoordig in sy Vaderliefde nie. Hy het sy vriendelike aangesig van Jesus weggedraai – en was daar alleen in sy toorn – sy volle woede a.g.v. die sonde – Nie Sy eie sonde nie – want die het Hy nie gehad nie – my en jou sonde.

Jesus is deur God verlaat sodat ek en jou nooit deur Hom verlaat sou word nie.

Drie dae later staan Hy op.

Veertig dae later vaar Hy op hemel toe.

Nog tien dae later stort Hy die Heilige Gees in ons.

Sy Heilige Teenwoordigheid in ons.

En het ons die belofte dat Hy altyd by ons sal wees.

Totdat Hy weer kom.

Amen.

Advertisements
This entry was posted in Ds Pieter le Roux, NGB, Preke. Bookmark the permalink.

Kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s